02 November 2013


హనుమాన్ చాలీసా :
రచన: తులసీ దాస్

దోహా
శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజమను ముకురు సుధారి | బరనఊ రఘుబర బిమల జసు జో దాయకు ఫల చారి ||
బుద్ధిహీన నను జానికే సుమిరౌ పవన కుమార | బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస బికార్ ||
ధ్యానమ్
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ | రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్త కాంజలిమ్ | భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

చౌపాఈ
జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||
రామదూత అతులిత బలధామా | అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||
మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||
కంచన వరణ విరాజ సువేశా | కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై | కాంథే మూంజ జనేఊ సాజై || 5||
శంకర సువన కేసరీ నందన | తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||
విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర | రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా | రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహిం దిఖావా | వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||
భీమ రూపధరి అసుర సంహారే | రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||
లాయ సంజీవన లఖన జియాయే | శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయే || 11 ||
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాఈ | తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ || 12 ||


సహస వదన తుమ్హరో జాస గావై | అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా | నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||
జమ(యమ) కుబేర దిగపాల జహాం తే | కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా | రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా | లంకేశ్వర భఏ సబ జగ జానా || 17 ||
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ | లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ | జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే | సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||


రామ దుఆరే తుమ రఖవారే | హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా | తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||
ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై | తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||
భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై | మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||


నాసై రోగ హరై సబ పీరా | జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||
సంకట తేం(సేం) హనుమాన ఛుడావై | మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా | తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||
ఔర మనోరధ జో కోఇ లావై | సోఈ అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||


చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా | హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే | అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||
అష్ఠసిద్ధి నౌ(నవ) నిధి కే దాతా | అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||
రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా | సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||


తుమ్హరే భజన రామకో పావై | జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||
అంత కాల రఘువర పురజాఈ | జహాం జన్మ హరిభక్త కహాఈ || 34 ||
ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ | హనుమత సేఇ సర్వ సుఖ కరఈ || 35 ||
సంకట కటై మిటై సబ పీరా | జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||


జై జై జై హనుమాన గోసాఈ | కృపా కరో గురుదేవ కీ నాఈ || 37 ||
జో శత వార పాఠ కర కోఈ | ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ || 38 ||
జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా | హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా | కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ | రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాఈ సబ సంతనకీ జయ |

No comments:

Post a Comment