30 October 2013

65 కళలు.... ( 64 కళలకు " కంప్యూటర్ పరిగ్యానము " ను ఒక కళగా కలిపితే 65 కళలు అయినవి ) :

" Now the question to the Face Book ఫ్రెండ్స్ is .... ఎవరికి ఎన్ని కళలో ప్రవేశం ఉందో తెలుపగలరు .."


1. వేదములు

(ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అధర్వణవేదము అను నాల్గు)
2. వేదాంగములు- వేదములకు సంబంధించిన ఆరుశాస్త్రములు
(శిక్షలు. వ్యాకరణము. ఛందస్సు .జ్యోతిషము. నిరుక్తము. కల్పములు )

3. ఇతిహాసములు - రామాయణ,మహాభారత, భాగవతం పురాణాదులు


4. ఆగమశాస్త్రములు- 1. శైవాగమము 2 పాంచరాత్రాగమము 3 వైఖానసాగమము 4 స్మార్తాగమము అని ఆగమములు నాల్గు.


5. న్యాయము: తర్కశాస్త్రమునకు పేరు


6. కావ్యాలంకారములు : సాహిత్యశాస్త్రము


7. నాటకములు


8. గానము (సంగీతం)


9. కవిత్వము ఛందోబద్ధముగ పద్యమునుగాని శ్లోకమునుగాని రచించడము


10. కామశాస్త్రము


11. ద్యూతము (జూదమాడడము): జూదమునకు సంబంధించిన సూక్తములు ఋగ్వేదములో కొన్ని ఉన్నాయి. వీనికే అక్షసూక్తమనియునందురు. కార్తిక శుద్ధ పాఢ్యమినాడు జూదమాడవలయుననియు శాస్త్రవచనములుగలవు. ఇదియు నొకకళ,


12. దేశభాషాజ్ఞానం


13. లిపికర్మ= దేశభాషలకు సంబంధించిన అక్షరములు నేర్పుగ వ్రాయువిధానము.


14. వాచకము = ఏగ్రంధమైననూ తప్పులేకుండ శ్రావ్యముగ నర్థవంతముగ చదువు నేర్పు


15. సమస్తావథానములు: అష్టావధాన, శతావధాన, నేత్రాథానాది, అవధానములలో నైపుణ్యము


16. స్వరశాస్త్రము= ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు సంబంథించినదై ఇడా పింగళా సుషుమ్న నాడులకు చేరినదై చెప్పబడు శుభాశుభ ఫలబోధకమైన శాస్త్రము,


17. శకునము= ప్రయాణ కాలమున, పక్షులు జంతువులు మానవులు, ఎదురురావడం గూర్చి గాని, ప్రక్కలకు వెళ్ళడం గూర్చి భాషించు భాషణములను గూర్చి, గమనించి తన కార్యము యొక్క శుభాశుభముల నెరుంగునట్టి శాస్త్రము


18. సాముద్రికము= హస్తరేఖలు, బిందువులు, వగైరాలను గుర్తించి శుభాశుభముల నెరుంగజేయు శాస్త్రము


19. రత్నపరీక్ష= నవరత్నాల గురించి వాటి ప్రభావం, వాటి నాణ్యత మొదలగు గుణాల సంపూర్ణజ్ఞానం


20. స్వర్ణపరీక్ష= బంగారమును గుర్తించు జ్ఞానము


21. అశ్వలక్షణము= గుఱ్ఱములకు సంబంధించిన జ్ఞానము


22. గజలక్షణము= ఏనుగులకు సంబంధించిన జ్ఞానము


23. మల్లవిద్య = కుస్తీలు పట్టు విధానము


24. పాకకర్మ= వంటలు


25. దోహళము=వృక్షశాస్త్రము


26. గంధవాదము = వివిధములైన సువాసన వస్తువులు అత్తరు పన్నీరు వంటివి తయారుచేయు నేర్పు


27. ధాతువాదము = రసాయన వస్తువులు నెరుంగు విద్య


28. ఖనీవాద- గనులు వాటి శాస్త్రం .


29. రసవాదము - పాదరసము మొదలైన వానితో బంగారు మొదలైనవి చేయు నేర్పు.


30. అగ్నిస్తంభన - అగ్నిలో కాలకుండ తిరుగాడు రీతి.


31. జలస్తంభన - నీళ్ళను గడ్డగట్టించి, నందులో మెలంగుట.


32. వాయుస్తంభన - గాలిలో తేలియాడు విద్య


33. ఖడ్గస్తంభన - శత్రువుల ఖడ్గాదులను నిలుపుదల జేయు విద్య


34. వశ్యము - పరులను, లోబచుకొను విద్య


35. ఆకర్షణము - పరులను, చేర్చుకొను విద్య,


36. మోహనము - పరులను మోహింపజేయు తెరంగు. వాడుకరి:Anish.bharatha/Maya Angelou 37. విద్వేషణము - పరులకు విరోదము కల్పించడము,


38. ఉచ్ఛాటనము - పరులను ఉన్నచోటునుంచి వెళ్ళగొట్టడము,


39. మారణము - పరులకు ప్రాణహాని గల్గించడము.


40. కాలవంచనము - కాలముగాని కాలమున పరిస్ధితులు మార్పు గలిగించడము.


41. వాణిజ్యము - వ్యాపారాదులు.


42. పాశుపాల్యము - పశువులను పెంచడములో నేర్పు.


43. కృషి - వ్యవసాయ నేర్పు.


44. ఆసవకర్మ - ఆసవములను, మందులను చేయు రీతి


45. లాపుకర్మ - పశుపక్ష్యాదులను స్వాధీనబరచుకొను రీతి.వాడుకరి:Anish.bharatha/
Maya Angelou

46. యుద్ధము - యుద్ధముచేయు నేర్పు.


47. మృగయా - వేటాడు నేర్పు


48. రతికళాకౌశలము - శృంగార కార్యములలో నేర్పు.


49. అద్మశ్యకరణీ - పరులకు కానరాని రితిని మెలంగడము.


50. ద్యూతకరణీ - రాయబార కార్యములలో నేర్పు.


51. చిత్ర - చిత్రకళ


52. లోహా - పాత్రలు చేయి నేర్పు


53. పాషాణ - రాళ్ళు చెక్కడము(శిల్పకళ.


54. మృత్ - మట్టితొ చేయు పనులలో నేర్పు


55. దారు - చెక్కపని


56. వేళు - వెదరుతో చేయు పనులు


57. చర్మ - తోళ్ళపరిశ్రమ.


58. అంబర - వస్త్ర పరిశ్రమ


59. చౌర్య - దొంగతనము చేయుటలో నేర్పు


60. ఓషథసిద్ధి - మూలికలద్వారా కార్యసాధనావిధానము


61. మంత్రసిద్ధి - మంత్రములద్వారా కార్యసాధనము


62. స్వరవంచనా - కంఠధ్వనివల్ల ఆకర్షణము


63. దృష్టివంచన - అంజనవంచన - చూపులతో ఆకర్షణము


64. పాదుకాసిద్ధి - ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలములు తలచినచోటికి ఇంద్రజాలములనెడు గారడీవిద్యజలప్లవన వాక్సిద్ధి, ఘటికాసిద్ధి, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాఖ్య చతుష్టష్టివిద్యా నిషద్యాయమాన నిరవద్య విద్వజ్ఞాన విద్యోతితే.


65. కంప్యూటర్ పరిగ్యానము

No comments:

Post a Comment