30 October 2013

ద్వాదశ రాశులు -- ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు :

మేషరాశి:

అశ్విని 4 పాదాలు, భరణి 4 పాదాలు, కృత్తిక 1 పాదం చూ, చే, చొ,లా,లీ,లూ ,లే.

రామేశ్వరం : "సుతామ్ర పర్ణీ జలరాశి యోగే, నిబధ్య సేతుం విశిఖైర సంఖ్యై
శ్రీరామ చంద్రేన సమర్పితం తం, రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి."
ఈ రాశి కుజునికి స్వగృహం, రవికి ఉచ్చ క్షేత్రం, శనికి నీచ క్షేత్రం. మేషరాశి వారు ఏలినాటి శని బాధలకు ఎక్కువగా గురి అవుతారు. ఇది చర రాశి. చర రాశి వారికి పదకండవ ఇంటి అధిపతి అయిన శని బాధకుడు. ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, ఇతర శని బాధలకు, ముఖ్యంగా మేష రాశి శని ఉన్న రెండు న్నర సంవత్సరములు గ్రహ పీడా నివారణార్థం రామేశ్వర తీర్థ యాత్ర, రామేశ్వర చిత్ర పటమును పూజ మందిరంలో ఉంచి రోజు పూజ చేసికొనుట, పైన చెప్పిన శ్లోకం రోజు చదువుకొనుట చేయవలెను, శ్రీరామ చంద్రుడు శని బాధ నివారణార్ధం ఈ లింగము స్తాపించేనని చెప్పబడినది. కుజునకు కందుల దానము, యెర్ర వస్త్ర దానములుకుడా చేసిన మంచి ఫలితములు వహ్హును.


వృషభ రాశి:


కృత్తిక 2 ,3 , 4 పాదములు, రోహిణి 4 పాదములు, మృగశిర 1 , 2 పాదములు. ఈ,ఊ,ఏ,ఓ , వా,వీ,వు,వే,వో.

"సోమనాధ జ్యోతిర్లింగము" "సౌ రాష్ట్ర దేశే విదేశే తిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్ద్ర కళావ సంతం,
భక్తి ప్రాధానాయ క్రుపావతీర్ణం తం సోమనాధం శరణం ప్రపద్యే."
ఈ రాశి శుక్రునికి స్వ గృహం, చంద్రునికి ఉచ్చ రాశి. సోమనాధ జ్యోతిర్లింగం శ్రీ క్రిష్ణుడుచే స్తాపించ బడింది. ఈ రాశికి శని నవామాదిపత్య బాధకుడు అయినందున ఏలినాటి శని, అష్టమ, అర్థ అష్టమ శని, ఇతర శని దోషాలకు సోమనాధ దేవాలయ దర్శనం, చిత్రపటము పూజ మందిరమందు ఉంచి నిత్యమూ పై శ్లోక ధ్యానము చేసిన సుభ ప్రదము. జన్మ నక్షత్రమందు రుద్రాభిషేకం చేయించుట వలన మంచి ఫలితములు పొందగలరు. బొబ్బర్ల దానము, బియ్యము దానము చేసిన మంచిది.

మిధున రాశి:


మృగశిర 3 , 4 పాదములు, ఆరుద్ర 4 పాదములు, పునర్వసు 1 ,2 ,3 పాదములు, కా,కి,ఖూ,ఖః ,జ్ఞః, చ్చ, హు, హే, హా.

నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం: "యామ్యే సదంగే నగరే తిరమ్యే విభ్శితాంగం వివిధైశ్చ భొగై ,
సద్భక్తి ముక్తి ప్రదమేకం, శ్రీ నగనాధం శరణం ప్రపద్యే."
ఈరాశి బుధునికి స్వగృహము. రాహు గ్రహమునకు ఉచ్చ అని జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చెప్ప బడినది. రాహు గ్రహము నాగ సర్పంతో పోలుస్తారు, ఈ రాశి వారికి శన అష్టమ, నవమాదిపత్యములు కలిగి యున్నాడు. కనుక ఆయుర్ధాయ, భాగ్య విషయములలో చెడుకు లోను అగుటకు ఆస్కారము కలదు. అందువలన ఏలినాటి, అష్టమ, అర్థష్ట, ఇతర శని దోషాలకు నాగేశ్వర పుణ్య క్షేత్ర దర్శన, పూజ మందిరమునండు చిత్రపతముంచి పూజ చేయుట, ప్రతి రోజు పై శ్లోకమును చదువుట, ఈ రాశి శని సంచరించు కాలమునందు జన్మ నక్షత్ర రోజున కైలాస యంత్ర ప్రస్తార మహా లింగార్చన జరిపించిన విశేషమైన ఫలితములు కలుగును.


కర్కాటకం:


పునర్వసు 4 పదము, పుష్యమి 4 పాదాలు, ఆశ్లేష 4 పాదాలు. హీ,హూ, హే, హా,డా, డీ , డూ, డే, డో .

ఓం కార జ్యోతిర్లింగం: "కావేరికా నర్మదాయో పవిత్రే , సమాగమే సజ్జన తారణాయ,
సదైవమాన్దాత్రు పురే వసంతం, ఓం కారమీశం శివమే మీడే"
ఈ రాశి చ్జంద్రునకు స్వగృహం , గురునికి ఉచ్చ రాశి, కుజునకి నీచ రాశి. శని సప్తమ,అష్టమాధిపతి సాధారణంగా గోచార రిత్యా , ఏలినాటి , అష్టమ, అర్థ అష్టమ దోషాలుంటాయి. ఓం కార జ్యోతిర్లింగ దర్శనం, పూజా మందిరంలో చిత్ర పతముంచి రోజు పై శ్లోకం చదువుట , జన్మ నక్షత్రం రోజున ఓం కార బీజాక్షరం ఉచారిస్తూ ఉండటం మంచి నివారణ ఉపాయములు.


సింహరాశి :


మఖ 4 పాదాలు, పుబ్బ 4 పాదాలు, ఉత్తర 1 పాదము, మా,ము, మూ,మే,మో,టా,టీ,టూ,టే.

శ్రీ ఘ్రుష్నేస్వర జ్యోతిర్లింగం"
"ఇలాపురే రమ్య విశాల కేస్మిన్ సముల్ల సంతం చ జగద్వ రేణ్యం,
వందే మహా దారాతర స్వభావం, ఘ్రుశ్నేస్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే."
సింహరాశి సూర్యునకు స్వగృహం. ఈ రాశి యందు ఏ గ్రహం ఉచ్చ, నీచ స్తితులు పొందవు. సింహ రాశి అడవి ప్రాంతాలకు, కీకార ణ్యలకు చెప్ప బడుతుంది. అగ్ని తత్వ రాశి, తపస్వి రాశి. సింహరాశి వారికి శని షష్ఠ , సప్తమాది పతి అయిన శని శత్రు, రుణ, రోగాలకు కారకత్వం. మృత్యు మరకత్వం. ఈ రాశికి శని ప్రబల బాధకుడు. ఘ్రుష్నేస్వర జ్యోతిర్లింగ దర్శనం, చిత్ర పటము పుజమందిరము నందుంచి పై శ్లోకమును రోజు చదువుట, జన్మ నక్షత్రం నాడు ఏక దశ రుద్రాభిషేకం ద్వారా ఏలినాటి శని, అష్టమ, అర్థ అష్టమ శని, ఇతర శని దోషాలనుండి విముక్తి పొందవచ్చును.


కన్యా రాశి:


ఉత్తర 2 ,3 , 4 పాదాలు, హస్త 4 పాదాలు, చిత్త 1 , 2 పాదాలు. టో,పా,పి,పూ,షం,ణా,ఢ,పా, పీ,పో .

"శ్రీ శైల జ్యోతిర్లింగం".
"శ్రీ శైల శ్రుంగే విభుధాతి సంగే తులాద్రి తుంగే పి ముదావసంతం,
తమర్జునం మల్లిక పూర్వ మేకం, నమామి సంసార సముద్ర సేతుం."
ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడు. శుక్రునికి నీచ, బుధునికి ఉచ్చ రాశి. ఈ రాశి వారికి శని పంచమ, షష్ఠ అధిపతి. పంచమ స్తానముసంతానానికి, బుధి వికాసానికి సంకేతం. , కారకత్వం. ఏలినాటి శని, అష్టమ, అర్థ అష్టమ ఇతర శని బాధల నుండి ఉపశమనం పొందుటకు శ్రీ శైల మల్లిఖార్జున దర్శనం, భ్రమరాంబ కి కుంకుమ అర్చన, జన్మ నక్షత్రం రోజున చండి హోమం చేసిన ఉపశమనం పొందగలరు. శ్రీ శైలం చిత్రపటము పూజ మందిరమందు ఉంచి రోజు పైన చెప్పిన శ్లోకం చదువుట, జన్మ నక్షత్రం రోజున ఆవుకి ఆకు కూరలు, పచ్చ పెసలు తినిపించుట మంచిది.


తులారాశి:


చిత్త 3 ,4 పాదాలు, స్వాతి 4 పాదాలు, విశాఖ 1 ,2 ,3 పాదాలు. రా,రి,రూ,రే,రో, త,తీ,తూ,తే.

మహాకాళే శ్వరం: "అవన్తికాయాం విహితావరం, ముక్తి ప్రధానాయ చ సజ్జనానాం
అకాల మృత్యో : పరిరక్ష ణా ర్థం వందే మహాకాల మహాసురేశం "
ఈ రాశికి శుక్రుడు అధిపతి, స్వస్తానము. శనీశ్వరునికి ఉచ్చ స్తానము., రవికి నీచ స్తానము. మహాకాళేశ్వర దర్శనము ద్వారా, చిత్ర పటము పూజ మందిరము నందుంచి పూజ చేయుట ద్వారా, శుక్ర వారము సూర్యోదయ సమయములో బొబ్బర్లు దానం చేయుట ద్వారా దోషములు, శనీశ్వర బాధలనుండి విముక్తి పొందవచ్చును.


వృశ్చిక రాశి:


విశాఖ 4 పాదము, అనూరాధ 4 పాదాలు, జ్యేష్ట 4 పాదాలు. తో,నా,నీ,నూ,నే,నో,యా,యి,యు.

వైద్యనాదేశ్వరుడు: "పూర్వొత్తరె ప్రజ్వాలికానిధానే , సాదావసంతం గిరిజాసమేతం ,
నురాసురారాదిత పాదపద్మం, శ్రీ వైద్య నాదం తమహం నమామి."
ఈ రాశికి కుజుడు అధిపతి, చంద్రునికి నీచ. వృశ్చికం వైద్య వృత్తికి, శస్త్ర చికిత్సలకి కారణ భూతం. కావున శనీశ్వర బాధలకు, చంద్రుని బాధలకు వైద్య నాదేశ్వరుని దర్శించి , చిత్ర పటమును పుజమందిరము నందు ఉంచి పూజించుట ద్వారా , మంగళ వారము జన్మ నక్షత్రము రోజున కందులు, యెర్రని వస్త్రములు దానము చేయుట మంచిది. ఋతు క్రమ దోషములున్న స్త్రీలు పెద్ద ముత్తైదువులకు యెర్రని వస్త్రములు దానము చేయుట మంచిది.

ధనురాశి :


మూల 4 పాదాలు, పుర్వాషాడ 4 పాదాలు, ఉత్తరాషాఢ 1 పాదము: ఏ యో ,బా,బి, భూ,ధా,భా,డా,భౌ,.

విశ్వేశ్వర లింగం: "సానంద వనే వసంతం, ఆనందకందం హత పాప బృందం
వారణాసీనాధ మనాద నాదం, శ్రీ విశ్వ నాదం శరణం ప్రపద్యే."
ఈ రాశి వారికి గురుడు అధిపతి, స్వస్తానం. వేదాంత ధోరణి విపరీత ఆలోచనలు, సైంటిఫిక్ ఆలోచనలు, వీరి లక్షణం. అద్దిశంకరుల వారికి మోక్షం ప్రసాదించిన కాశీ క్షేత్రం, చందాల రూపములో శివునికి దర్శనమీయుట, అన్నపూర్ణ వద్ద శివుడు భిక్ష అడుగుట, అర్ధరాత్రి గంగకి ఆవలి ఒడ్డున "నారాయణ మంత్రం"తొ శివుడు జీవులకి మోక్షము ప్రసాదిస్తాడని పురాణాలలో చెప్పబడింది. పై శ్లోక పారాయణ, శివుని చిత్రపటము పూజ మందిరము నందు ఉంచుకొని పూజ చేయుట, కాశి క్షేత్ర దర్శనము , గురువారము రోజున, జన్మ నక్షత్రము రోజున శనగల దానము ఇచ్చుట ద్వారా శని, గురు గ్రహ దోషాల నుండి విముక్తి పొందవచ్చును.


మకరము:


ఉత్తరాషాఢ 2 , 3 , 4 పాదాలు, శ్రవణం 4 పాదాలు, ధనిష్ఠ 1 , 2 పాదాలు . భో,జీ, జి,జు,జో,ఖ,గా,గీ.
భీమ శంకరం : "యం డాకినీ శాకినికాసమాజై : ,నిషేవ్యమాణం పిశితా శనైశ్చ ,
సదైవ భీమాది పద ప్రసిధం, తం శంకరం భూత హితం నమామి."
ఈ రాశి అధిపతి శని. గురునికి నీచ, కుజునికి ఉచ్చ,గురుడు అంటే జీవుడు , అహంకార పూరితమైన గజరాజు మొసలిచే పీదిన్చాబడి గజేంద్ర మోక్షము అనే ఆర్తి పూరితమైన ఘట్టం పురాణాలలో చెప్పబడింది. ఈ రాశి వారు ఏలినాటి శని , అర్థ అష్టమ, అష్టమ శని దోషాలకి, ఇతర శని దోషాలకి భీమ శంకరం దర్శనం,, చిత్ర పటము పూజ మందిరము నందు వుంచుకొని పూజ చేయుట, పై శ్లోక పారాయణము నిత్య పారాయణము, శని వారము నల్ల నువ్వుల దానము, నల్లని వస్త్రాలు దానము ఇచ్చుట, అవిటివారికి, ముసలి వారికి వస్త్ర దానము చేయుట మంచిది


కుంభం:


ధనిష్ఠ 3 , 4 పాదాలు, శతభిషం 4 పాదాలు, పూర్వాభాద్ర 1 , 2 , 3 పాదాలు. గు,గే,గో,సా,సీ,సూ,సే,సో,ద .


కేదారేశ్వరుడు: "మహాద్రి పార్శ్వే చ రమంతం, సంపూజ్య మానం సతతం మునీన్ద్రై :

సురాసురై ర్యక్ష మహోర గాద్యై : కేదారమీశం శివమేక మీడే ".
ఈ రాశికి శని అధిపతి, శని దొషాలుకి, అష్టమ శని, అర్థ అష్టమ శని , ఏలినాటి శని దోషాలకి కేదాద్రేశ్వర దర్శనము, చిత్ర పటము పూజ మందిరములో నుంచి పూజించుట, నిత్యమూ పై శ్లోక పారాయణము, శని వారము నువ్వుల దానము, అభిషేకం, మహన్యాస పూర్వక రుద్రాభి షేకం చేసిన మంచిది.

మీనా రాశి:


పూర్వాభాద్ర 4 పాదము,, ఉత్తరాభాద్ర 4 పాదాలు, రేవతి 4 పాదాలు. దీ,దూ,శ్యం,ఝూ,ధా,దే,దో,చా,ఛి.


త్రయంబకేశ్వరుడు : "సహ్యాద్రి శీర్షే విమలే వసంతం, గోదావరీ తీర పవిత్ర దేశే ,

యద్దర్శనాథ్ పాతక మాశు నాశం, , ప్రయాతి తం త్రయంబక మీశ మీడే ".
ఈ రాశి అధిపతి గురుడు. జలతత్వ రాశి. సముద్రానికి ప్రతీక. ఈరాశికి బుధుడు నీచ, శుక్రుడు ఉచ్చ . త్రయంబకేశ్వరుడు ఎప్పుడు నీటి మధ్యలో ఉంటాడు. అధిక ఫలితాలని ఇస్తాడని పురాణ ప్రసిద్ది. ఈరాశి వారు శని దోషాలకు, ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అర్థ అష్టమ శని దోషాలకు త్రయంబకేశ్వర దర్శనము, చిత్రపటము పూజ మందిరము నందు ఉంచి నిత్యమూ పై శ్లోకము పారాయణము చేయుట మంచిది.

No comments:

Post a Comment